информационна_сигурност

Общ преглед

В днешния пренаситен с информация свят ние сме се научили да филтрираме съобщенията, които не ни интересуват. Посланието, което отправяте, може да придобие реална стойност само когато съобщението е от значение за конкретната аудитория, намираща се на конкретното място при конкретен повод или обстоятелства. Съдържанието трябва да е съобразено с това, какъв тип клиенти или посетители ще застанат пред дисплеите и/или какво искат да знаят те. С други думи – необходимо е съдържанието да има контекст.

В заобикалящата ни съвременна реалност рекламите вече не са просто статични изображения, а динамични и интересни видеосюжети.

 

Така промяната във възприятията на самата аудитория налага и промяна от статично към динамично съдържание. Динамичното изображение има огромното предимство да грабва вниманието на аудиторията в съвременната реалност на ограничено време, забързаност и информационна наситеност.

 

 

В зависимост от зададените цели, дигиталната медия може да се използва за изпълнението на различни задачи – да информира, промотира, ориентира, да привлича внимание, да влияе емоционално или да подпомога взимането на информирано решение.

 

Общо казано ключът за успеха на дигиталната медия зависи изключително много от медийното съдържание и неговия дизайн – то трябва да бъде актуално, интересно, да кореспондира с потребностите на аудиторията и да изглежда професионално.

 

 

Задачата, която стои пред всеки проектант на дигиталната медия, е как да създаде такова съдържание, което да използва пълноценно потенциала на системата и да бъде ефективен, професионално разработен инструмент за въздействие.

 

 

 

Услугите ни по дизайн имат своя собствена марка SFERA escape™. На уеб сайта ни sfera.bg можете да разгледате какво правим и някои от нашите изпълнени проекти.