subheader_projects

Корпоративна комуникация

Организацията и проблемите на вътрешно-корпоративната комуникация  заемат ключово място в стратегията на всяка компания, независимо от нейния обем и сфера на дейност.  Ефективната работа на компанията е пряко зависима от това до каква степен и как са организирани процесите, свързани с обмена на информация, знания и опит, начина на работа, вътрешната управленска структура, доколко сътрудниците осъзнават статегиите и целите на компанията и доколко е сплотен екипът.

 

Вътрешно-корпоративната комуникация е един от двигателите на дейността на една съвременна компания и съществена част от фирмента култура и етика. А нейната основна цел е споделянето на целите и ценностите на компанията с нейните служители.

 

Добре организираните комуникационни канали и медийно съдържание допринасят за реализацията на целите на компанията, за генерирането и споделянето на нови идеи, за създаване и повишаване на мотивацията на служителите и за осъществяването на обратна връзка и контрол на различните групи и отдели.