subheader_news

Умно селско стопанство

Умно земеделие

 

Защо?

Три са причините за използването и развитието на подобни приложения:

Производителност – устойчиво повишаване на производителността на селското стопанство без това да има отрицателно въздействие върху околната среда;

Адаптация – желанието за минимизиране на краткосрочните рискове при производството;

Смекчаване – минимизиране на неблагоприятните последствия от производството: контролиране на процесите на обезлесяване и насищането на почвите с химикали. Намаляване на емисиите на парникови газове.

 

 

Умно отглеждане на животни

 

Защо?

Създаването на оптимална среда за отглеждане на животни е във фокуса на този дял от умни решения. Следствие от постигането на такава среда е подобряване здравословното състояние на животните, което от своя страна намалява нуждата от използване на антибиотици и други химикали при отглеждането.