subheader_news

Умно сметосъбиране

Един от най-сериозните проблеми и разходи за една община е справянето с боклука. Сметосъбирането и смето­извозването са регулярни, трудоемки и поглъщащи сериозен ресурс задачи. Процеса на урбанизиране до голяма степен повишава разходите в тази сфера като ги прави трудни за прогнозиране и планиране. От друга страна европейските изисквания в този посока още повече утежняват бюджета на общините.

 

Решение

 

Риск Електроник ООД предлага трикомпонентно решение – сензори, комуникационна среда, софтуерна платформа.

 

 

Положителен ефект

 

  Ефективни маршрути за сметосъбиране и сметоизвозване – оптимизиране на маршрути за събиране на отпадъ­ците. Подпомагане на планирането на извозването на отпадъци. Възможности за прогнозиране състоянието на контейнерите и оптимизиране на местата им за поставяне/използване;
  Намаляване на разходите – повишаване ефективността на труда и автопарка, като се намаляват експлоатационните разходи и разходите за гориво на камионите;
  Повишаване на чистотата в градовете – видимо по-чисто пространство около кофите за боклук, поради навременното им изхвърляне и почистване. Възможност за проявяване на активност от страна на гражданите и алармиране за проблеми с контейнери или нерегулярно изхвърляне на боклука;
  Намаляване на С02 емисиите – намаляване разходите за гориво неминуемо ще доведе до намаляване на емисиите изгорели газове, които автопарка генерира;
  Намаляване на шумовото замърсяване – поради оптимизиране на маршрутите за събиране на отпадъци.