subheader_service

Корективна

РИСК Електроник ООД предлага системна поддръжка в аспект на коригиране на съществуващи системи (хардуерни и софтуерни) с цел отстраняване на грешки или слабости. Важно на този етап е организацията да подбере правилната стратегия в своята бизнес ситуация:

 

ПОДДРЪЖКА ПРИ ПОВРЕДА – най-опростената стратегия за поддръжка. Тук активите целенасочено се експлоатират до момент на отказ. При настъпване на повреда се извършват процедури по възстановяване на работоспособността на активи. Тази стратегия се среща често в ситуации, в които отказа на активите не засягат в голяма степен ключовите бизнес процеси;

ПРЕВАНТИВНА СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА – целта на тази стратегия е да се предотврати прекъсването на работата на активите на организацията. Тази стратегия се изпълнява в две посоки – периодична и прогнозируема:

Периодична – извършване на процедури по профилактика на хардуера и софтуера, на определен интервал от време, с цел удължаване на експлоатационния период и намаляване на риска от внезапна повреда;

Прогнозируема – извършване на процедури по профилактика на хардуера и софтуера, на база прогнозно време на живот и следене на определени показатели. Поради естеството на този тип системна поддръжка, се налага изпълнението на постоянен мониторинг на състоянието на информационните системи на клиента.

МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО – стратегията включва процес по наблюдаване/мониторинг на състоянието на активите и параметрите на средата, в която работят. Характеристиките на работната среда са от изключителна важност за удължаване на живота на активите (софтуерни и хардуерни). Вземането на мерки при отклонения би повишило ефективността на информационните системи.