subheader_print-management

Мрежова инфраструктура с твърда връзка

Мрежовата инфраструктура е ключов компонент на всяка организация. Изграж-дането, поддържането и развитието на структурата трябва да следва все по-взискателните корпоративни нужди. Планирането и моделирането (проектирането) на мрежовата инфраструктура е задача от първостепенна важност, за решаването, на която разчитаме на дългогодишен опит в областта.

 

Основните изпитания, пред които се изправят Компютърните мрежи са свързани с постоянно навлизащите нови услуги, чиято работа трябва да бъде подсигурена.

 

Съвременна архитектура

 

РИСК Електроник използва водещите доставчици на оборудване в комбинация с изискванията на клиентите и добрите практики, за да проектира и изгради модерна мрежова архитектура.

 

 

Плавна миграция на услугите

 

С оглед на богатия опит е разработена строга методика, която да осигури безпроблемно постепенно мигриране на услугите.

 

Изграждането на добре работеща и защитена (сигурна) мрежова инфраструктура е сложна задача обединяваща действия по одит, стандартизиране
и мигриране. Въвеждането в експлоата-ция е предхождано от анализиране на изискванията на клиента, тестване с най-съвременни инструменти за си-мулация и взимане на най-рационални решения въз основа на натрупания опит.

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
РИСК Електроник предоставя възможност за използване на стандартизирани процедури за изграждане на комуникационна инфраструктура на основата на добрите практики в сферата. Всяка такава процедура може да бъде допълнително модифицирана според спецификата на клиента.
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
Изграждането и тестването на виртуални мрежови модели с помощта на симулатори дава възможност за подобряване на ефективността при изграждане на реалната среда.
МАЛЪК РИСК
Множество проверки от различни екипи гарантират правилността на всяко инфраструктурно решение. Риск Електроник проверява пригодността на всяко устройство и конфигурация с помощта на виртуална среда разполагаща с широк набор от продукти (устройства). Целта е да се сведат до минимум рисковете при реалното изпълнение на проекта.