subheader_news

Умна околна среда

Интелигентни системи за превенция и ранно известяване

Защо?

Събирането на данни от сензори разположени навсякъде в околната среда могат да дадат правилна перспектива (възприятие) за сложните процеси в нея. Навременната информация в тази посока може да изиграе важна роля при вземането на мерки: преди, по време или след инциденти от всякакъв тип – пожароизвестяване в гори и труднодостъпни райони, следене замърсеността на въздуха, индикиране на свлачищни процеси, следене на заснеженост и опасност от лавини, ранно известяване за земетресения.

 

 

Умни водни ресурси

Защо?

Водата е един от най-ценните природни ресурси на планетата необходими, за съществуването на биологичното разнообразие. Събирането на информация за съдържанието и измененията в състава на глобално и локално ниво биха довели до ефективно управление, използване и повишаване на качеството на водата.

 

 

 

Интелигентни измерватели

Защо?

Осигуряването на благоприятна работна среда спомага за повишаване ефективността на персонала. Контролираната средата за съхраняване на суровини, материали и продукция е път за повишаване на бизнес резултатите. Събирането на данни за характеристиките на средата и подобряването на показателите ѝ е постоянен процес, водещ до подобряване на микроклимата в организацията.